Author name: admin

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการวิจัยระยะสั้นเรื่องการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการวิจัยระยะสั้นเรื่องการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พลวัตทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน : งานวิจัยบูรณาการโบราณคดีเชิงพื้นที่แบบครบวงจร

พลวัตทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน : งานวิจัยบูรณาการโบราณคดีเชิงพื้นที่แบบครบวงจร

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่องการประเมินสถานภาพไทศึกษาด้านโบราณคดี

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการประมวลองค์ความรู้เรื่องการประเมินสถานภาพไทศึกษา ด้านโบราณคดี

Scroll to Top