หนังสือและตำรา

2546 สืบจากซาก กับโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2547 โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2548 คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ของดีบ้านเฮา พิพิธภัณฑ์เพิงผาบ้านไร่
2010 Forager mobility organization in seasonal tropical environments of western Thailand
2551 คู่มือการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอดและเพิงผาบ้านไร่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2552 การสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2555 มรดกวัฒนธรรมในอำเภอปาย ปางมะผ้า ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2559 วัฒนธรรมโลงไม้ไทยในบริบทอาเซียน
2561 กำเนิดมนุษย์ โลกของโบราณคดี