งานวิจัย

 1. รัศมี ชูทรงเดช. (2534). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อยตอนล่าง. นครปฐม: ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 2. รัศมี ชูทรงเดช, อมรา ศรีสุชาติ และดวงกมล อัศวมาส. (2541). รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการประมวลองค์ความรู้
  เรื่องการประเมินสถานภาพไทศึกษา ด้านโบราณคดี. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
 3. รัศมี ชูทรงเดช. (2541). โบราณคดี : ร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการประเมินสถานภาพไทศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 4. รัศมี ชูทรงเดช, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ และสุภาพร นาคบัลลังก์. (2544). รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 5. รัศมี ชูทรงเดช, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ และสุภาพร นาคบัลลังก์. (2545). รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการโบราณคดีบน
  พื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 6. รัศมี ชูทรงเดช, นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ และสุภาพร นาคบัลลังก์. (2545). รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 7. รัศมี ชูทรงเดช, สุภาพร นาคบัลลังก์ และ นาฏสุดา ภูมิจำนงค์. (2546). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในเขตอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
 8. รัศมี ชูทรงเดช, สุภาพร นาคบัลลังก์, และนาฎสุดา ภูมิจำนงค์. (2546). คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
 9. รัศมี ชูทรงเดช. (บรรณาธิการ). (2549). พลวัตทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน : งานวิจัยบูรณาการโบราณคดีเชิงพื้นที่แบบครบวงจร. กรุงเทพฯ: โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง.
 10. รัศมี ชูทรงเดช และคณะ. (2550). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
 11. รัศมี ชูทรงเดช. (2550). โครงการวิจัยระยะสั้นเรื่องการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 12. รัศมี ชูทรงเดช. (2551). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. แม่ฮ่องสอน: โครงการการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
 13. รัศมี ชูทรงเดช, นุชนภางค์ ชุมดี, ศิริลักษณ์ กัณฑศรี และเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์. (2552). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
 14. รัศมี ชูทรงเดช. (บรรณาธิการ). (2553). สารัตถะโบราณคดี : บทความคัดสรรของ 4 อาจารย์โบราณคดี. กรุงเทพฯ: สมาพันธ์.
 15. รัศมี ชูทรงเดช. (บรรณาธิการ). (2555). การสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สนับสนุนโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
 16. รัศมี ชูทรงเดช และคณะ. (2556). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
 17. รัศมี ชูทรงเดช. (2559). การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. แม่ฮ่องสอน: โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า.

Socials

Follow us at the following platforms!