เอกสารประกอบการประชุม

  1. รัศมี ชูทรงเดช. (2542). โบราณคดีที่สูงในปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ใน สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรถ้ำ”, โครงการการสำรวจแลการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). นครปฐม: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วันที่ 4-5 สิงหาคม 2542, โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ.
  2. รัศมี ชูทรงเดช. (2545). พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมเขตลุ่มน้ำแม่กลอง. ใน เอกสารการสัมมนาวิชาการเรื่องภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
  3. รัศมี ชูทรงเดช. (2547). ด้านโบราณคดี : โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ใน การประชุมโต๊ะกลมเรื่องรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการวิจัยโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. แม่ฮ่องสอน: โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
  4. รัศมี ชูทรงเดช. (2549). อดีต ปัจจุบัน อนาคต : ทิศทางการพัฒนามานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย. ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องสืบสายพันธุ์มนุษย์ : การศึกษามานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
  5. รัศมี ชูทรงเดช. (2551). มาจาก(คนละ)ฟากฟ้าของเพิงผา : สู่การทลายเส้นแบ่งของวิธีวิทยาทางโบราณคดี วลีในมานุษยวิทยาและมายาในศิลปกรรมกรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2551.
  6. รัศมี ชูทรงเดช. (บรรณาธิการ). (2555). เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่องการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. วันที่ 21-22 กันยายน 2555, หอประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
  7. รัศมี ชูทรงเดช 2557 “โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเอกสารประกอบการประชุมวิชาการความก้าวหน้าด้านโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ. จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 11-37.
Scroll to Top